Kalyani Nagar arrow imageWakad
29 Rides and 57 Riders
Join
Results
Select - I am a

Sagar Dec 10, 07:00 PM | INTELLECTDESIGN
Start - Kalyani Nagar, Pune
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Sagarika Dec 10, 05:00 PM |
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - near Santosh karyalaya, Mangal Nagar

₹70


Gaurav Dec 10, 06:30 PM | TCS
Start - Blue Hill Society, Yerawada
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


Venkat Dec 10, 06:00 PM | HSBC
Start - Pune, Prathamesh Society, Kalyani Nagar
End - C1, Green Dr Rd, Shankar Kalat Nagar, Wakad, Pimpri-Chinchwad

₹70


Aashanka Dec 10, 07:00 PM | CYBAGE
Start - Adarsh Nagar, Vadgaon Sheri
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Bins Dec 10, 06:00 PM | CAPGEMINI
Start - Central Avenue, Carnation Society
End - Munjoba Nagar, Shankar Kalat Nagar

₹70


Aashima Dec 10, 05:30 PM | CAPGEMINI
Start - West Avenue, Talera Park Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Swati Dec 10, 07:20 PM | GENPACT
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar, Pune
End - Datta Mandir Road, Shankar Kalat Nagar

₹70


Amit Dec 10, 07:00 PM | CYBAGE
Start - Cybage Software, Adarsh Nagar
End - Chatrapati Chowk Road, Dynasty Society

₹68


Sajid Dec 10, 07:00 PM |
Start - Pune, Maharashtra
End - Jai Mahesh Road, Choudhary Park

₹73


Ashwinee Dec 10, 06:00 PM | TCS
Start - Nyati Tiara, Blue Hill Society
End - Choudhary Park, Shankar Kalat Nagar

₹70


Rahul Dec 10, 07:30 PM | CYBAGE
Start - Cybage Software, Adarsh Nagar
End - Datta Mandir Road, Shankar Kalat Nagar

₹73


Sachin Dec 10, 08:00 PM |
Start - Nyati Tiara, Blue Hill Society
End - Wakad, Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


Anil Dec 10, 06:10 PM | HSBC
Start - Pune, Prathamesh Society, Kalyani Nagar
End - Jai Mahesh Road, Shankar Kalat Nagar

₹70


Rajesh Dec 10, 06:00 PM | CYBAGE
Start - Adarsh Nagar, Wadgaon Sheri
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Shrishti Dec 10, 07:15 PM |
Start - River Side, West Avenue, Carnation Society, Prathamesh Society, Kalyani Nagar, Pune, Maharashtra, India
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹77


Shivangi Dec 10, 06:00 PM | HSBC
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Wakad, Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


Sundeep Dec 10, 08:00 PM | CYBAGE
Start - Adarsh Nagar, Kalyani Nagar, Pune, Maharashtra 411014, India
End - Pimpri-Chinchwad, Maharashtra, India

₹70


Renuka Dec 10, 06:00 PM | CYBAGE
Start - Adarsh Nagar, Vadgaon Sheri
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Akshay Dec 10, 05:50 PM | HSBC
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Datta Mandir Road, Pratham Bunglow Society

₹70


Shobhit Dec 10, 06:15 PM | COGNIZANT
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


Kalpesh Dec 10, 06:00 PM | BAJAJFINSERV
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Tapaswini Dec 10, 06:30 PM | JCI
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Wakad Road, Shankar Kalat Nagar

₹70


Rakesh Dec 10, 07:00 PM | CYBAGE
Start - Cybage Software, Adarsh Nagar
End - Chatrapati Chowk Road, Dynasty Society

₹68


Arpan Dec 10, 06:00 PM |
Start - Nyati Tiara, Blue Hill Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411057, India

₹68


Nived Dec 10, 07:29 PM |
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Nitin Dec 10, 06:30 PM |
Start - Adarsh Nagar, Wadgaon Sheri
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹73


Priyank Dec 10, 06:00 PM | INTELLECTDESIGN
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Mangal Nagar, Wakad, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411033, India

₹73


Swapnaja Dec 10, 06:00 PM |
Start - Blue Hill Society, Yerawada
End - Datta Mandir Road, Shankar Kalat Nagar

₹66


Harshana Dec 10, 06:30 PM |
Start - HH Aga Khan Bridge, Lunkad Sky Lounge
End - Bhumkar Bridge, Wakad

₹80


Nitin Dec 10, 06:00 PM |
Start - South, Talera Park Society
End - Kaspate Wasti, Wakad

₹68


Swapnil Dec 10, 05:15 PM | SABA
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar, Pune, Maharashtra, India
End - Unnamed Road, Hinjawadi Village, Hinjawadi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra, India

₹73


Mukul Dec 10, 05:16 PM | CAPGEMINI
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


Rounak Dec 10, 05:30 PM | CAPGEMINI
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


Rakesh Dec 10, 05:00 AM | EBEX
Start - Kalyani Nagar, Pune
End - Parkwayz Street, Shankar Kalat Nagar

₹68


Avinash Dec 10, 06:30 PM |
Start - Vithalrao Vandekar Road, Carnation Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


Chirag Dec 10, 07:40 PM | CYBAGE
Start - Adarsh Nagar, Wadgaon Sheri
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Sunil Dec 10, 08:30 PM | TCS
Start - Blue Hill Society, Yerawada
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹64


Jagruti Dec 10, 04:45 PM | GENPACT
Start - Marigold complex, Vadgaon Sheri
End - Chatrapati Chowk Road, Dynasty Society

₹68


Ratnadip Dec 10, 08:15 PM |
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Wakad Sanskriti, Wakad

₹68


Raya Dec 10, 06:00 PM | CAPGEMINI
Start - South, Talera Park Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


NAMRATA Dec 10, 07:00 PM |
Start - Adarsh Nagar, Vadgaon Sheri
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Purushottam Dec 10, 06:30 PM | TATACOMMUNICATIONS
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Bhumkar Bridge, Wakad

₹77


Abhishek Dec 10, 06:00 PM | CAPGEMINI
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Near Santosh Mangal Karyalaya, Kalewadi Main Rd, Belthika Nagar, Wakad, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411033, India

₹68


Anshul Dec 10, 07:05 PM | EPICOMM
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Datta Mandir Road, Pratham Bunglow Society

₹73


Tejal Dec 10, 05:30 PM | CAPGEMINI
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad, Pimpri-Chinchwad

₹68


Deepti Dec 10, 07:00 PM |
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Venu Nagar Cotes, Wakad

₹70


Aseem Dec 10, 05:30 PM | HSBC
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411057, India

₹66


Akash Dec 10, 07:30 PM | EXTENTIA
Start - Kalyani Nagar, Pune
End - Wakad Sanskriti, Wakad

₹68


Saurabh Dec 10, 07:15 PM | CYBAGE
Start - Adarsh Nagar, Wadgaon Sheri
End - Bhujbal Vasti, Wakad

₹73


Kartik Dec 10, 05:00 PM | ITCINFOTECH
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - The Almonds, C, Kemse Vasti

₹75


Rahul Dec 10, 06:00 PM |
Start - Kumar, Cybage Tower Road
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹73


Palak Dec 10, 06:00 PM | TCS
Start - Carnation Society, Prathamesh Society, Kalyani Nagar, Pune, Maharashtra, India
End - सोनिगरा केसर खाजगी रस्ता, Dynasty Society, Vishnu Dev Nagar, Wakad, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra, India

₹68


Shubhangi Dec 10, 06:45 PM | MONSTERINDIA
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Wakad, Pimpri-Chinchwad

₹68


Geeta Dec 10, 06:00 PM |
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Datta Mandir Road, Shankar Kalat Nagar

₹70


Ankita Dec 10, 05:00 AM | KPMG
Start - Mundhwa Road, Koregaon Park Annexe
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹77


Raj Dec 10, 05:30 PM | EGAIN
Start - Marigold complex, Vadgaon Sheri, Pune, Maharashtra, India
End - Wakad Road, Wakad

₹70


Sugandha Dec 10, 06:00 PM | SAPOURS
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Chatrapati Chowk Road, Wakad Sanskriti

₹68


Sittu Dec 10, 06:45 PM | TCS
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Datta Mandir Rd, Shankar Kalat Nagar, Wakad, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411057, India

₹73


Paromita Dec 10, 06:00 PM |
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


Vikram Dec 10, 05:30 PM | CAPGEMINI
Start - West Avenue, Talera Park Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


BHUSHAN Dec 10, 07:30 PM | HSBC
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Wakad Road, Kaspate Wasti

₹64


Mili Dec 10, 05:30 PM |
Start - South, Talera Park Society
End - Mahatma Phule Road, Mangal Nagar

₹70


Pritam Dec 10, 06:30 PM |
Start - Kalyani Nagar, Pune
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Akash Dec 10, 06:00 PM | CAPGEMINI
Start - South, Talera Park Society
End - Kala khadak Road, Shankar Kalat Nagar

₹70


Kandarp Dec 10, 04:30 PM | ASCENTT
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Yamuna Nagar, Shankar Kalat Nagar

₹73


Prashant Dec 10, 05:50 PM | CAPGEMINI
Start - South, Talera Park Society
End - , Swami Vivekanand Nagar, Wakad, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411057, India

₹73


Abhishek Dec 10, 06:15 PM | HSBC
Start - South, Talera Park Society
End - Wakad, Pimpri-Chinchwad

₹70


Mukul Dec 10, 05:00 PM | CAPGEMINI
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹68


Balaji Dec 10, 07:03 PM | EGAIN
Start - Marigold complex, Vadgaon Sheri
End - Kaspate Wasti, Wakad

₹68


Reema Dec 10, 05:30 PM |
Start - Kalyani Nagar, Pune
End - Datta Mandir Road, Near Omega Paradise

₹68


Pushpendra Dec 10, 06:15 PM | CYBAGE
Start - Cybage Software, Adarsh Nagar
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹73


Shailesh Dec 10, 05:45 PM | SABA
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - near Santosh karyalaya, Mangal Nagar

₹73


Pooja Dec 10, 06:35 PM | TCS
Start - Adarsh Nagar, Wadgaon Sheri
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹73


Rishabh Dec 10, 08:30 PM | PTC
Start - Marigold Premises, Marigold complex
End - Dynasty Society, Kaspate Wasti, Wakad, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411057, India

₹68


Priyanka Dec 10, 06:00 PM | SABA
Start - Marigold complex, Kalyani Nagar
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹75


Harshal Dec 10, 05:00 PM | CAPGEMINI
Start - Blue Hill Society, Yerawada
End - Wakad Flyover, Shankar Kalat Nagar

₹68


Varsha Dec 10, 06:00 PM |
Start - Cybage Software, Adarsh Nagar
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹70


Soumya Dec 10, 06:00 PM |
Start - Pune, Maharashtra
End - Pimpri-Chinchwad, Maharashtra

₹68


Saujanya Dec 10, 05:30 PM | WIPRO
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Service Road, Karpe Nagar

₹73


Hitendra Dec 10, 06:15 PM | CYBAGE
Start - Adarsh Nagar, Wadgaon Sheri
End - Vitthal Mandir Road, Kaspate Wasti

₹68


Manoj Dec 10, 07:00 PM | WEBCUBATOR
Start - Marigold Premises, Marigold complex
End - Postal Colony, Shankar Kalat Nagar

₹70


Akash Dec 10, 07:30 PM | CBRE
Start - Road, Nilanjali Society
End - Datta Mandir Road, Near Omega Paradise

₹66


Gauri Dec 10, 06:00 PM |
Start - Vithalrao Vandekar Road, Talera Park Society
End - Shankar Kalat Nagar, Wakad

₹64


Shridevi Dec 10, 06:00 PM | HSBC
Start - Carnation Society, Nilanjali Society
End - Dynasty Society, Vishnu Dev Nagar

₹66


Harsh Dec 10, 06:30 PM | NIHILENT
Start - West Avenue, Talera Park Society
End - Mumbai Pune Bypass Road, Shankar Kalat Nagar

₹73


ABOUT US | CONTACT US | TERMS & CONDITIONS